Van prestatieakkoord naar kwaliteitsafspraken (thema-middag)

Van prestatieakkoord naar kwaliteitsafspraken (thema-middag)

24 maart 2017 Blog 0
Op 8 juni a.s. organiseert het NNK het symposium “van prestatieakkoord naar kwaliteitsafspraken”.

Aanleiding
Hogescholen willen sturen op kwaliteit en zich publiekelijk verantwoorden over gerealiseerde kwaliteit. Dit willen zij liever niet meer doen aan de hand van landelijke, met het ministerie afgesproken, kwantitatieve prestatieafspraken. Zij geven er de voorkeur aan zelf het initiatief te nemen en vanuit een eigen kwaliteitsvisie, op basis van een brede dialoog met de voor hen relevante stakeholders (studenten, werkveld), tot kwaliteitsafspraken te komen en zich hierover te verantwoorden.

Achtergrond
Onlangs zijn over dit onderwerp adviesrapporten van drie commissies verschenen.

De commissie Slob (in opdracht van Vereniging Hogescholen) bepleit gebruik te maken van een, door het HBO zelf aan te reiken set gemeenschappelijke indicatoren.

De Reviewcommissie/commissie van Vught heeft op basis van de ervaringen met het prestatie-akkoord de wenselijkheid, onwenselijkheid en bruikbaarheid van specifieke prestatie-indicatoren, zoals learning outcomes, kwaliteitscultuur en arbeidsmarkt (employabilkity) onderzocht. Zij pleit voor drie typen, SMART te formuleren, eenvoudige indicatoren: Generieke, facultatieve en instellingsindicatoren.

De commissie van der Donk signaleert dat de invloed van het prestatie-akkoord op de kwaliteit van de hogescholen zich nog te veel beperkte tot de bestuurskamer en nog te weinig een kwaliteitscultuur van de instelling als geheel bevorderde. Ook concludeert zij dat er te veel aandacht naar het kwantitatieve deel van de prestatie-indicatoren is uitgegaan en er te weinig oog was voor het verhaal achter de cijfers. De commissie stelt o.a. voor de bekostiging van hogescholen op te delen in een algemeen deel, een missie-gerelateerd deel (op basis van de realisatie van een waarde georiënteerd instellingsplan dat is gekoppeld aan een landelijk strategisch plan) en een kwaliteit-gerelateerd deel. In het voorstel van de commissie dienen voor het instelling-gerelateerde deel hogescholen zich vooral te richten op maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het kwaliteit-gerelateerde deel richt zich op een beperkt aantal generieke afspraken (bv. studiesucces) en bestaat ve! rder uit facultatieve en instellingsspecifieke onderdelen.

NNK-symposium
Op 8 juni a.s. maken  wij, een jaar na het afronden van de prestatieafspraken, met experts en ervaringsdeskundigen de balans op en kijken vooruit. We willen op zoek gaan naar ingrediënten voor een visiegericht sturings- en verantwoordingssysteem voor kwaliteit waarin gevoeld eigenaarschap en afstemming met de relevante stakeholders centraal staan. Deze ingrediënten kunnen meegenomen worden in de debatten met het ministerie over het eventuele vervolg op het prestatieakkoord en kunnen ook door de individuele hogescholen zelf gebruikt worden om zelf een sturings- en verantwoordingssysteem op te zetten.

Vragen waar we een antwoord op willen zijn:

 • Hoe kunnen hogescholen meer visiegericht sturen op kwaliteit  en zich hierover verantwoorden?
 • Welke afspraken met stakeholders kunnen we maken?
 • Hoe maak je met een pluriform en in sectoren verdeeld beroepenveld uniforme afspraken?
 • Met wie worden die kwaliteitsafspraken gemaakt?
 • Wie bewaakt de kwaliteit van de afspraken en keurt ze goed?
 • Welke “gemeenschappelijke” en “hogeschool-specifieke”  indicatoren vanuit kwaliteit kunnen daarbij dienst doen?
 • Zijn dat vooral kwalitatieve of ook kwantitatieve indicatoren?
 • Welke normen horen daarbij?
 • Hoe kan de bekostiging zich tot het al dan niet behalen van deze normen verhouden?
 • Hoe draag je er zorg voor dat het eigenaarschap van de afspraken breed en vooral ook echt gevoeld wordt door de
  onderwijsprofessionals?

Deze vragen worden tijdens het symposium belicht vanuit verschillende perspectieven: Dat van de hogescholen en hogeschoolbestuurders, het ministerie van OC&W, studenten en lectoren/kenniskringen.

Agenda

12.30               Inloop

13.00               Opening en welkom en toelichting door dagvoorzitter Soerd Vellinga

13.15-14.00     Visie van Kees Boele (Voorzitter CvB HAN) + debat met zaal en representanten van hogescholen, studenten, lectoren en ministerie van OC&W.

14.00-16.00     Twee workshoprondes van elk 45 minuten

1.    Perspectief van literatuur en onderzoek: Frans de Vijler, lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties van de HAN en Myrte Legemaate, werkzaam bij de faculteit Educatie van de HAN en bezig met een promotieonderzoek naar (de ontwikkeling van) kwaliteitscultuur in het hbo: Wat kunnen we vanuit onderzoekresultaten en literatuur leren over het aansturen en verantwoorden van een hogeschool en het stimuleren van een kwaliteitscultuur?

2.    Perspectief van studenten: Jarmo Berkhout ISO/LSVB. Jarmo is namens LSVB betrokken bij de kwaliteitsafspraken van hogescholen. Wat is voor studenten van belang bij het maken van kwaliteitsafspraken? Welke onderdelen van kwaliteit moeten voor hen in ieder geval aan de orde komen?

3.    Perspectief van ministerie OC&W. Dirk Haen en Annerie Hesseling. Beiden maken deel uit van het team onderwijskwaliteit dat zich o.a. inhoudelijk oriënteert op de wijze waarop kwaliteitsafspraken in de toekomst ingevuld zouden kunnen worden (bijv. hoe geven we het kwaliteitsbegrip handen en voeten?, en welke indicatoren horen daarbij?

4.    Perspectief van de Hogescholen. Cornelis Geldof. Dhr. Geldof was lid van de commissie Slob.

16.00-16.30     Terugkoppeling, plenaire samenvatting, oogst en dilemma’s.

16.30-…           Borrel

Kosten
NNK-leden gratis
Introducés zijn welkom samen met het NNK-lid. Introducés maken vooraf € 15,– over op IBAN: NL31 RABO 0113 7740 95 en melden zich aan via info@nnk.nl

Locatie
Cursus- en Vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9 in Utrecht

http://www.accommodatiedomstad.nl/routebeschrijving/ Op loopafstand van het CS. De parkeerterreinen van de Jaarbeurs bieden volop parkeergelegenheid op loopafstand (P1 ligt direct aan de overzijde van de Graadt van Roggenweg).

NNK leden kunnen zich aanmelden via Mijn Activiteiten op de NNK website.