Onze gedroomde school

Wij hebben een duidelijke visie op wat voor ons goed onderwijs is. Dit noemen wij intern “onze gedroomde school”. Voor ons heeft deze “gedroomde school” de volgende kenmerken:

Zij werkt met beproefde en up-to-date methoden

Het onderwijs is er inhoudelijk up-to-date en door het werkveld gevalideerd. De inhoud is evidence-based of evidenced-informed. Net als de didactiek, die past bij de persoonlijkheid en de persoonlijke situatie van de leerling/student en daardoor intrinsiek motiverend en effectief is. Alle activiteiten binnen de school/opleiding zijn dienend aan het overbrengen van de inhoudelijke en didactische vonk van docenten op leerlingen/studenten.

Zij is transparant en geborgd

Het onderwijs is er volledig uitgelijnd. De relatie tussen de visie, de onderwijsdoelen, de inhoud, de didactiek, de toetsing en de examens is eenduidig en helder vastgelegd.

Zij heeft een stimulerende werksfeer

Docenten werken professioneel en gepassioneerd samen aan goede onderwijsresultaten en aan de hoge kwaliteit van hun onderwijs. Ze zijn enthousiast over hun vak en vol vertrouwen in zichzelf en elkaar. Voortdurend kijken ze naar de wensen van hun leerlingen/studenten, van het werkveld en van de maatschappij. In een voortdurende dialoog proberen zij deze te verknopen met elkaar en met hun eigen visie op onderwijs.

Haar professionals werken er in co-makership

Docenten voelen zich eigenaar van hun onderwijs en spreken elkaar hier ook op aan. Zij hebben er plezier in dat ze zelf, hun leerlingen/studenten en de school/opleiding als geheel, steeds beter worden. Zij voelen zich gedreven bewakers en aanjagers van onderwijskwaliteit. Ze maken gebruik van elkaars kracht en van hun onderlinge verschillen om het onderwijs te verbeteren. Samenwerken gaat hen niet ver genoeg; zij beseffen dat ze een wederkerige afhankelijkheidsrelatie hebben met hun collega’s, het werkveld, hun leerlingen/studenten en hun management en handelen daar ook naar.

Zij werkt doelgericht en is visionair

De school/opleiding weet waar zij naartoe wil en welke keuzes daarvoor nodig zijn. Iedereen weet steeds wat de gezamenlijke ambities zijn, waar het om gaat, welke resultaten er behaald moeten worden en wat ieders bijdrage en rol daarbij is. De school/opleiding evalueert dit en stuurt bij op basis van resultaten.

Zij is efficiënt en effectief

De school/opleiding is duidelijk georganiseerd. Rollen, taken en bevoegdheden zijn goed belegd. Eigenaarschap is een kernbegrip. De belangrijkste onderwijsprocessen zijn uitgelijnd en ontworpen vanuit leerling/studentperspectief. De leerling/ student staat dan ook echt centraal en de docenten hebben voldoende regelbevoegdheid om hun professionele ruimte in te vullen.


Samengevat kenmerkt de “gedroomde school” zich doordat:

Docenten en andere professionals effectief, plezierig en in co-creatie met elkaar, het werkveld, de leerlingen en het management samenwerken;

Docenten hun professionele ruimte optimaal inzetten;

De leerling centraal staat;

Alles draait om de kwaliteit en de inhoud van het onderwijs en de ondersteuning daarvan – en niet om randvoorwaarden;

Leerlingen met plezier leren;

Iedereen elkaar intellectueel en professioneel uitdaagt het beste uit zichzelf en elkaar te halen, om zo steeds beter te worden;

Iedereen doordrongen is van de positieve invloed van de school/opleiding en van henzelf op de ontwikkeling van leerlingen en de emancipatie van kwetsbare groepen.