De kwaliteit van het deeltijdonderwijs

De kwaliteit van het deeltijdonderwijs

24 maart 2017 Blog 0

15/05/2013

Als lid van de agendacommissie van het Nederlands Netwerk Kwaliteit Hoger Onderwijs, mag ik, samen met Paul Nieuwenhuis (Saxion) en Mieneke Zander, HvA) de laatste bijeenkomst van dit studiejaar organiseren. Gezien de problematiek die veel auditcommissies en opleidingen ervaren met de kwaliteitsborging van het deeltijdonderwijs, hebben mijn collega’s en ik gekozen dit thema verder uit te diepen.

Hieronder de agenda.

NNK-leden kunnen zich via de site inschrijven. Niet NNK-leden die geinteresseerd zijn, kunnen zich bij mij aanmelden. Als er plaatsen over zijn, kunnen zij alsnog deelnemen.

 

 

UITNODIGING

Kwaliteit en accreditatie deeltijdonderwijs

Bijeenkomst Platform HBO

Datum: 30-05-2013

Eind 2012 is het rapport ‘Goed verkort’ van de Inspectie Hoger Onderwijs verschenen. In het rapport worden met name het deeltijd- en duale onderwijs onder de loep genomen. De Inspectie schrijft o.a.: “Voor alle dertien onderzochte opleidingen geldt in meer of mindere mate dat onvoldoende wordt voldaan aan de wettelijke kwaliteitswaarborgen. Gevolg is dat onvoldoende is gewaarborgd dat de beoogde eindkwalificaties in de volle breedte en op het gewenste niveau worden gerealiseerd. Twaalf van de dertien opleidingen kunnen een aanzienlijk deel van de totale studielast niet of onvoldoende onderbouwen in termen van vrijstellingen of studie-inspanningen. Bij elf daarvan geldt dat voor een vijfde tot zelfs tweederde van de verwachte studielast van 240 EC. Het gaat hier niet alleen om een probleem van presentatie of documentatie. Aanzienlijke aantallen studiepunten worden onterecht toegekend, d! at wil zeggen zonder dat daar een grond voor is. Veel opleidingen beschikken daarnaast niet over een goed functionerende examencommissie en een adequate onderwijs- en examenregeling. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) wordt door de onderzochte opleidingen op deze punten vaak niet of onvoldoende nageleefd.

Bij alle betrokken opleidingen voert de Inspectie vervolgtoezicht uit. Instellingen moeten aangeven hoe ze de gebreken hebben weggenomen en de Inspectie volgt de verbetertrajecten nauwgezet. De Inspectie zal in 2014 vervolgonderzoek instellen naar andere opleidingen, ook bij nog niet onderzochte instellingen.

Programma

13.30    Opening

13.35  Toelichting door de NVAO (Henri Ponds) op de gevolgen van het inspectierapport voor de accreditatie van deeltijdopleidingen.

  • ervaringen NVAO met deeltijdtrajecten
  • thema’s die nu en de komende tijd op dit gebied spelen
  • waar kan de kwaliteit beter worden aangetoond?
  • waar en hoe zou dat beter kunnen worden geborgd?

De inspectie van het onderwijs (Peter Fröling) zal ook aanwezig zijn om eventuele vragen vanuit de zaal over de inhoud van het rapport of de rol van de inspectie te beantwoorden en toe te lichten.

14.00    vragen en discussie met zaal

14.15    pauze

14.30    Presentatie ‘De flexibele deeltijd: modulair met extra’s’ door Lucie te  Lintelo

Een flexibele opleiding wil zeggen dat studenten -binnen bepaalde kaders- eigen keuzes kunnen maken in inhoud, tempo en vorm, zodat een opleiding aansluit bij persoonlijke loopbaanambities en omstandigheden. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden wordt geschetst hoe een flexibele deeltijdopleiding er uit kan zien en wat de belangrijkste ontwerpcriteria zijn. Uitgangspunt is een modulaire opzet, maar wel met extra’s zodat een modulair programma meer is dan een optelsom van afzonderlijke vakken. Specifiek aandacht is er voor de borging van het (eind)niveau, van belang als verschillende leerwegen tot hetzelfde diploma leiden.

Lucie te Lintelo werkt bij de Hogeschool van Amsterdam en houdt zich bezig met de ontwikkeling, implementatie en borging van EVC en flexibele leerroutes. De lessons learnt uit grootschalige projecten zoals ‘ Excelleren en differentiëren bij de HvA’ en het Europese ‘ Beflex Plus: Benchmarking Flexibility in Higher Education’, evenals de uitwisseling tussen hogescholen in landelijke netwerken, vormen de input voor haar presentatie.

15.00    Vragen en discussie

15.30    Mededelingen, Halen en Brengen, Rondvraag

Kosten

Gratis voor NNK Leden.

Locatie

Cursus- en Vergadercentrum  ‘Domstad’, Koningsbergerstraat 9  Utrecht

U kunt zich aanmelden via het afgeschermde gedeelte van onze internetsite. Daartoe logt u in met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord en kiest u voor de optie: Mijn Activiteiten of u klikt op onderstaande link.

Ga naar ‘Mijn Activiteiten’ op de NNK website.

Geef een reactie