Verslag tweedaagse cursus Scriptie en eindniveau

Verslag tweedaagse cursus Scriptie en eindniveau

27/06/2012

Op 24 mei en 19 juni j.l. verzorgden dr. Paul Delnooz, lector bij Avans, en ik de cursus “Scriptie en afstudeerniveau”.  Aan de cursus namen 12 cursisten deel van Hogeschool Avans, Hogeschool Utrecht, Haagse Hogeschool, Fontys Hogescholen en Inholland.  De deelnemers waren hetzij manager, hetzij kwaliteitsadviseur, hetzij lid van een examencommissie.

De eerste dag stond in het teken van de vraag hoe het scritpieniveau op het HBO verhoogd zou kunnen worden. Er werd hierbij vooral ingegaan op de hiervoor geschikte Creatieve Actie Methodologie waarop Delnooz gepromoveerd is. Deze methodologie heeft als doel het scriptieniveau te verhogen. Belangrijke criteria hierbij zijn het innovatieve karakter van onderzoek, het twijfelen aan alle soorten waarheden en het kritisch reflecteren op bronnen en conclusies. Ook werd ingegaan op  de verschillende opvattingen over waarheid en de gevolgen hiervan voor de accreditatie.Vervolgens werd deze methodiek toegepast op de gewenste structuur van een scriptie. ’s-Middags gingen we met elkaar aan de slag met het beoordelen van scripties aan de hand van de zojuist geleerde methodiek en bespraken we hoe de onderzoekslijn op een efficiënte manier in het curriculum zou kunnen worden opgebouwd.

 

Delnooz presenteert zijn creatieve actie methode. Locatie: de Fundatie van Renswoude in Utrecht.

 

Dag twee stond in het teken van de borging van het HBO-niveau. Aan de orde kwamen:

 1. Hoe bouw je een kennisinfrastructuur binnen de opleiding op om de toetskwaliteit en het eindniveau te borgen?
 2. – Welke afspraken zijn hiervoor nodig?
 3. – Welke partijen spelen hierbij een hoofdrol? (zowel binnen als buiten de opleiding)
 4. – Hoe interacteren deze partijen met elkaar?
 5. – Waar ontstaan knelpunten?
 6. – En hoe kan je die oppakken? Hoe kan je de kennisinfrastructuur verstevigen?
 7. Wat zijn de specifieke taken en bevoegdheden van de examencommissie volgens de WHW?
 8. – En welke problemen ervaren deze commissies hierbij?
 9. – En hoe kunnen zij met die problemen omgaan?
 10. – Wat betekenen deze taken en bevoegdheden voor de gewenste (professionele, op afspraken gerichte, aanspreek-) cultuur van de opleiding en hoe kan je die cultuur dichter bij brengen?
 11. Welke expertise is er nodig in het docententeam en in de examencommissie om het HBO-niveau van de opleiding te kunnen borgen? En hoe kan je het zo organiseren dat alle relevante beschikbare expertise daarbij gemobiliseerd wordt?
 12. Het fundament van borging: een visie op beroep, onderzoek, reflective practioner, HBO niveau en toetskwaliteit.
 13. – Wat is het belang van een scherp geprofileerde visie voor het ontwikkelen van goede opdrachten, toetscriteria, beoordelingscriteria, cesuur enz.
 14. – Uit welke onderdelen bestaat zo’n visie?
 15. – Met wie maak je deze visie?
 16. – En hoe vertaal je deze visie naar instrumenten (beoordelingsprotocollen, cesuur, afstudeeropdrachten, toetscriteria enz) waarmee je de realisatie van de visie (en het gewenste niveau) bewaakt?
 17.  Hoe krijg je als examencommissie en als opleiding de PDCA-cyclus rond?

Elke vraag werd besproken en plenair bediscussieerd. Vervolgens wisselden de hogescholen met elkaar in kleine groepjes “good” en “best-practices” uit.

De eerste dag werd door de deelnemers gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 8.4. De tweede met 8.2. Alle deelnemers gaven aan dat de cursus tegemoet kwam aan hun persoonlijke doelstellingen.

Paul Delnooz en ik zijn blij en trots met deze cijfers. Ons plezier in de cursus, gecombineerd met de waardering van de cursisten, hebben ons doen besluiten dezelfde cursus na de zomervakantie nog enkele malen aan te bieden. Meer informatie hierover, inclusief de cursusdagen staat hier.

Tevens wijs ik u op een congres in het najaar rond dit thema. Tijdens dit congres zal ik in een plenaire presentatie verslag doen van de belangrijkste praktische problemen die examencommissies tegenkomen. Ook J.A. Bruijn (Commissie Externe Validering Examenkwaliteit) zal tijdens dit congres een presentatie verzorgen. Klik voor meer informatie over dit congres hier.

Geef een reactie