Terugblik op kwaliteitsjaar 2011

Terugblik op kwaliteitsjaar 2011

11/01/2012

Zoals in een goede PDCA cyclus gebruikelijk is, wil ik aan het begin van het jaar kort terugblikken op het afgelopen jaar.

MEM Inholland
2011 was een jaar waarin de hoofdmoot van mijn werk bestond uit het “projectleiderschap accreditatie van MEM-Inholland”. Deze opleiding kwam eind 2010 in opspraak wegens vermeende diplomafraude en een te laag afstudeerniveau.  Samen met een projectteam van opleidingsmanagers, kwaliteitsmedewerkers en docenten, werk ik als projectleider aan onze opdracht: “Maak van de MEM een opleiding die op alle NVAO facetten minimaal aan de basiskwaliteitseisen voldoet”.

Om dit doel te bereiken hebben we forse verbeteringen in het curriculum aangebracht, onderwijscommissies (examencommissie, toetscommissie, curriculumcommissie en opleidingscommissie) ingesteld en geëquipeerd, het afstudeertraject en het toetsbeleid gereviseerd en een start gemaakt met het stimuleren van een professionele cultuur. Dit grootschalige verbetertraject hebben we begin januari 2011 in gang gezet. Medio mei heeft de NVAO een tussenbezoek afgelegd en geconstateerd dat zij op basis van onze tussenresultaten voldoende vertrouwen had in de voortgang.

Eind maart 2012 vindt de visitatie plaats. We liggen goed op koers. De onderwijskundige verbeteringen zijn geïmplementeerd, de commissies komen goed in hun rol, de samenwerking tussen de commissies onderling en de commissies en de directie is aan de maat, de PDCA-cyclus draait. De komende maanden staan in het teken van verdere implementatie. Vol vertrouwen gaan wij de NVAO visitatie tegemoet.

 

Kritische Reflecties
2011 was ook het jaar van de verschillende NVAO-beoordelingskaders. Ik heb dit jaar alle drie de kaders gebruikt voor het schrijven en/of begeleiden van kritische reflecties. Voor MEM-Inholland hebben we, ter voorbereiding op het tussenbezoek van de NVAO van mei,  in eerste instantie nog het oude, vertrouwde kader gebruikt. Ik ben blij dat dit kader nu weg is. Te ambtelijk, te veel gericht op het aantonen van basiskwaliteit , te weinig visiegedreven, te procedureel en bovenal veel te lang.

Voor de opleiding fysiotherapie van de Hogeschool Utrecht heb ik het nieuwe uitgebreide kader gebruikt (voor ervaringen met dit kader klik hier ) en voor de opleiding IBMS van deze hogeschool het beperkte kader.

Als schrijver is het beperkte kader een feest, met name omdat de opleiding in de inleiding de kans krijgt zich zielrijk en visievol te profileren. In het vervolg van de Kritische Reflectie wordt daarna aangetoond in hoeverre de opleiding er in slaagt deze visie te verwezenlijken. Omdat het hierbij uitdrukkelijk de bedoeling is dat de opleiding zich zelfkritisch opstelt, o.a. door ook zwakke punten te benoemen en een SWOT-analyse uit te voeren, komt de verbeterfunctie van de accreditatie beter tot haar recht dan in het verleden. Door alle perikelen rond Inholland bemoeien alle lagen van een onderwijsinstelling zich steeds actiever met de totstandkoming van de Kritische Reflecties. Waar je vroeger als schrijver vooral te maken had met de kwaliteitsstaf en het opleidingsmanagement, mengen tegenwoordig ook de domeindirecteuren, faculteitsdirecteuren en CvB-leden zich steeds vaker en steeds actiever in de (strategische) discussies. Dit maakt het werk aanzienlijk interessanter omdat strategie en implementatie beter aan elkaar gekoppeld worden; maar ook veel moeilijker omdat verschillende aggregatieniveaus op verschillende manieren naar een opleiding kijken. Het is een hele uitdaging de toon te vinden waarin studenten, docenten, staf, managers en bestuurders zich allemaal kunnen vinden.

 

Auditor
Als lead-auditor heb ik voor Fontys-hogescholen drie audits geleid. Het betrof de master Leren & Innoveren, de master of Music en de bachelor Industrial Product Design.  De master Leren & Innoveren is een jonge, sterk groeiende opleiding, met een zware onderzoekscomponent met een zeer sterke band met lectoren en kenniscentra.  Het leuke van de audit bij Music was de vraag hoe je het artistieke eind- en tussenniveau kan operationaliseren en borgen.

 

Opzetten intern auditsysteem VO
Net als in 2009, toen ik dit voor de Orchideegroep (Zutphen) heb gedaan, zet ik nu voor de Arentheem-scholen (Arnhem) een intern auditsysteem op, inclusief het ontwikkelen van kaders, het trainen van auditoren en het begeleiden van het auditproces. Met dit systeem willen de verschillende scholen die onder Arentheem resorteren  meer van en met elkaar leren en komen tot een grotere zelfreflectie. Op deze manier gebruiken ze het interne auditsysteem als opzet naar een lerende organisatie. Voor de stappen die nodig zijn om te komen tot een intern auditsysteem, klik hier en hier.

 

Kwaliteitshandboek Hogeschool Rotterdam
Als onderdeel van de voorbereiding op de instellingsaudit van Hogeschool Rotterdam, ontwikkelde deze hogeschool het afgelopen jaar een kwaliteitshandboek waarin alle bestuurlijke, professionele en ondersteunende processen van de hele instelling zijn beschreven. In dit traject heb ik een adviserende rol gespeeld.

 

Mondzorgkunde op weg naar Univerity of Applied Science
De opleiding mondzorgkunde van het Hogeschool Utrecht heeft de ambitie op korte termijn de transitie te maken richting University of Applied Science (UAS). In een onderzoek en daaraan gekoppeld adviesrapport, heb ik onderzocht welke maatregelen genomen zouden kunnen worden om deze ambitie de komende jaren dichterbij te kunnen brengen.

 

Agendacommissie Kwaliteitsnetwerk
Ook ben ik dit jaar lid geworden van de agendacommissie van het Nederlands Netwerk van Kwaliteit voor het Hoger Onderwijs. Naast het organiseren van maandelijkse netwerkbijeenkomsten rond kwaliteitsthema’s, heb ik hierbij de ambitie de samenwerking met het kwaliteitsnetwerk van de MBO-raad te verstevigen. De eerste samenwerking met de MBO raad verloopt in ieder geval uiterst plezierig. We willen in het voorjaar een gezamenlijke kwaliteitsbijeenkomst organiseren.

 

Leergang professionele samenwerking
Tot slot was 2011 het jaar van de leergang “professioneel samenwerken in de professionele kennisorganisatie”. In deze leergang heb ik al mijn kennis en ervaring met kwaliteit toegepast op de vraag hoe in het onderwijs de professionals beter kunnen samenwerken. Ik ben er namelijk van overtuigd dat hier de sleutel ligt tot de echte grote kwaliteitsverbeterslagen voor het onderwijs. Bestuurlijk en organisatorisch is de kwaliteit in het hoger beroepsonderwijs inmiddels aan de maat, maar als we de kwaliteit tot in de vezels van de organisatie willen brengen, dan moeten we gaan investeren in de professionalisering van de samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan het professionaliseren van examencommissies in het kader van de nieuwe WHW, het professionaliseren als voorwaarde voor “docent centraal”, de discussies over professionele ruimte enz. Wat er inhoudelijk op het gebied van professionele samenwerking zou moeten gebeuren, heb ik het afgelopen jaar in talrijke bloggen op mijn website uiteengezet. Begin 2012 gaan de eerste groepen van de leergang van start. Meer informatie vindt u hier.

Als onderdeel van deze samenwerkingsleergang heb ik een  korte elektronische vragenlijst ontwikkeld waarmee teams zichzelf kunnen vergelijken met andere teams. Deze vragenlijst (en de vergelijking met andere teams) is nog steeds opengesteld. Als u snel wilt weten hoe het gesteld is met de samenwerking in uw team, klik dan (hier). Op basis van de eerste resultaten heb ik een artikel geschreven in het tijdschrift Expertise.

 

Deursen Onderwijsgroep BV
Bedrijfsmatig ben ik dit jaar overgestapt van een eenmansbedrijf naar de Deursenonderwijs Groep B.V.  Deze overstap was ook een mooi moment om mijn website eens te vernieuwen. Op deze site wil ik een platform creëren voor kwaliteits-debat. Reden voor de BV vorm is mijn ambitie om op korte termijn personeel aan te nemen en zo de groep verder uit te bouwen. Dit omdat ik het “nee-moeten-verkopen” als gevolg van een overvolle agenda heel vervelend blijf vinden.

Gelukkig heb ik, door intensieve samenwerking met anderen, dit nee-verkopen  het afgelopen jaar weten te beperken. Hiervoor wil ik de mensen danken die op cruciale momenten werk van me hebben kunnen overnemen of met me hebben samengewerkt, i.c. Ouke Pijl, Harry Vos, Ton Flierman, Paul Delnooz en Marianne Verrijt.

Ik wil mijn klanten allemaal danken voor de constructieve en prettige samenwerking en wens u allen een heel voorspoedig 2012. Ook dit jaar ben ik uiteraard weer voor u beschikbaar om uw opleiding te ondersteunen bij kwaliteits- en professionaliseringsvraagstukken.

 

Hartelijke groet,

Deursen Onderwijsgroep

Dr. Paul van Deursen.

Geef een reactie