Leergang kwaliteitsadviseur hbo december 2015-maart 2016

Leergang kwaliteitsadviseur hbo december 2015-maart 2016

31/08/2015

In 2015 en 2016 verzorgt de Deursen Onderwijsgroep samen met 2Reflect wederom de driedaagse leergang voor beginnend kwaliteitsadviseurs in het hoger beroepsonderwijs. In de leergang verwerf je de basiscompetenties die nodig zijn om je rol als kwaliteitsadviseur effectief te kunnen vervullen.

Doelgroep
Kwaliteitsadviseurs op hbo-niveau in het bekostigde of particulier hoger beroepsonderwijs die betrokken zijn bij opleidingsaccreditaties en/of  de instellingstoets kwaliteitszorg. Maar ook leden van examencommissies, opleidingscommissies, curriculumcommissies of docenten die betrokken worden bij een accreditatietraject zijn van harte welkom.

Inhoud leergang
Hoger onderwijs: dynamiek in (inter)nationaal perspectief

 • Historie en ontwikkelingen: wo en hbo (binair stelsel), historie hbo.
 • Organisaties en netwerken: Vereniging Hogescholen, Sectoren, Sectorale AdviesCommissies, OCW, DUO, CROHO, Inspectie, NVAO, evaluatiebureaus, Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK).
 • Regelgeving en beroepspraktijk: wet- en regelgeving (o.a. WHW en medezeggenschap).
 • Recente nota’s en beleidsontwikkelingen.

Onderwijskwaliteit: van visie tot gerealiseerd niveau

 • Visie op beroep, reflective practitioner en onderzoekende houding.
 • Vertalen visie naar eindkwalificaties en opleidingsprofiel.
 • Ontwerpgerichte curriculumontwikkeling: Van opleidingsprofiel naar curriculum: niveau-opbouw, didactische en inhoudelijke leerlijnen, leerdoelen, toetstermen, toetsmatrijzen, toetsen.
 • Verbinding onderwijs-onderzoek.
 • Kwaliteits- en niveauborging en de specifieke rol van de examencommissie hierin.

Onderzoekskwaliteit (nieuw)

 • Het kwaliteitszorgstelsel voor het onderzoek in het hbo
 • Validatiecommissie kwaliteitszorg onderzoek (VKO)
 • Visiegericht auditen van lectoraten en kenniscentra: hoe doe je dat?

 

Onderwijsevaluaties: meten is weten?

 • Nationale benchmarks (NSE, HBO Monitor, Keuzegids, Elsevier, …).
 • Evaluaties in het onderwijs: opzet, gebruik, systemen.
 • Onderzoeksperspectief: onderzoeksvraag, steekproeven, vragenlijsten, papier of digitaal, response, statistiek.

Audits in het onderwijs:  vinken of vonken?

 • Auditprincipes, auditplanning, kwalificaties auditors, organiseren audits.
 • Help ik word geaudit: belang eigen visie, kritische reflectie, bijlagen, gesprekstechnieken, groepsdynamiek.
 • Rol visitatiebureaus, externe deskundigen

 Organisatiekwaliteit: in of out of control?

 • Visiegedreven onderwijskwaliteit. Het belang van pro-actief formuleren van doelstellingen: missie, visie, strategie, succesfactoren, kpi’s
 • Organisatie-inrichting: verticaal (organogram), horizontaal (processen)
 • Organisatiebesturing: kwaliteitscyclus (pdca), planvorming, toezicht, medezeggenschap
 • Organisatiecultuur inclusief Rijnlands en Angelsaksisch model

Kwaliteitsadviseur: doen en laten

 • Positie en rollen kiezen (Canvas-model).
 • Procesregie: doen en laten.
 • Integrale analyse van evaluatieresultaten en vertalen naar verbeterbeleid.
 • Verbeterplannen inbedden in organisatieprocessen. Dekking instellingstoets.
 • De kunst van het adviseren

Werkvormen
Met elke deelnemer voeren wij een persoonlijke intake. Hierin wordt de koppeling gelegd tussen de cursusinhoud en de dagelijkse praktijk in jouw onderwijsorganisatie.

Op de drie cursusdagen behandelen wij de kwaliteitsonderwerpen aan de hand van interactieve presentaties waarbij veel ruimte is voor de inbreng van je eigen werkpraktijk. De opdrachten worden uitgewerkt in groepen, waardoor je ook veel kennis uitwisselt met collega’s van andere hogescholen. Tussen de cursusdagen zit voldoende tijd om het geleerde in de praktijk te brengen.

Na afloop ontvang je een certificaat op basis van actieve deelname.


Door wie?
Dr. Paul van Deursen
 promoveerde als onderwijskundige. Hij werkte de afgelopen 25 jaar in het onderwijs, waarvan de laatste vijftien in het hbo. Hij heeft zich gespecialiseerd in onderwijs-en onderzoekskwaliteit: eerst als hoofd concernkwaliteit van de Hogeschool Utrecht en sinds acht jaar als zelfstandig adviseur/projectleider/ trainer. Hij ondersteunt opleidingen en kenniscentra van vrijwel alle hogescholen in Nederland bij (her)accreditaties en verbetertrajecten, implementeert kwaliteitssystemen en toetsbeleid, ontwikkelt strategische visiedocumenten, is voorzitter van interne en lerende auditcommissies, schrijft kritische reflecties en professionaliseert onderwijsteams. Hij is medeontwikkelaar van Sci-Quest/lect, het kwaliteitssysteem voor lectoraten en mede-auteur van de BKE/SKE-standaard: Kwaliteit van Toetsing onder de Loep (dit boek wordt bij de leergang geleverd). Hij is lid van de agendacommissie van het Nederlands Netwerk Kwaliteitsmanagement Hoger Onderwijs (NNK).

Drs. ing. Ouke J. Pijl heeft ruimt 20 jaar ervaring met kwaliteitsmanagement in het commerciële en hoger beroepsonderwijs (opleidingsaccreditaties en instellingstoets). Op dit moment is hij werkzaam als teamleider instellingsbrede kwaliteitszorg onderwijs bij Hogeschool Utrecht. Hij is redactielid en mede-auteur van het boek Kwaliteitsmanagement in de praktijk (ook dit boek wordt bij de leergang geleverd) en bestuurslid van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK).. Zijn adviesbureau 2Reflect adviseert organisaties op het gebied van kwaliteitszorgprocesmanagement en documenteren.

Cursusdagen
De groepsgrootte is acht tot vijftien deelnemers. De eerste deelnemersgroep volgde de leergang op 9 april, 21 mei en 11 juni 2015 en waardeerde dit met een 4.3 op een 5 puntsschaal (zie sfeerimpressie en blog). De drie dagen worden verdeeld over de maanden december 2015, januari en februari 2016 (data worden in overleg met deelnemers  vastgesteld).

Deelnemers aan het woord

 • Het is prettig om in vogelvlucht kwaliteitszorg te doorlopen. Je komt er achter dat je meer weet dan je denkt en tegelijkertijd wakkert het je leergierigheid aan.
 • Een goede training waarbij ik inhoudelijke kennis heb kunnen opdoen die ik goed kan toepassen in mijn werk. Professionele trainers met veel kennis en een stimulerende houding. Leuk ook om te sparren en kennis te delen met collega’s in het werkveld. Een aanrader voor elke adviseur kwaliteitszorg!
 • Leuk om ervaringen uit te wisselen met collega’s van hetzelfde niveau. Dat element verrijkt met de kennis van de beide trainers leverde een mooie opbrengst op.
 • Ik vind het een goede training, er wordt veel informatie gegeven en er was ruimte voor gesprek en discussie.
 • Ik werk sinds acht maanden als onderwijskundige/kwaliteitszorgmedewerker bij een hogeschool (daarvoor andere branches). Voor mij was de leergang heel nuttig, omdat er veel aan bod kwam. Ik heb er dus veel van geleerd. Ik zou het vooral aanraden bij startende collega’s. 
 • Erg leuk om collega’s uit het veld te ontmoeten en kennis te maken met kwaliteitszorg van verschillende hogescholen.
 • Het was een heel prettige basistraining met veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Dat gaf een toegevoegde waarde.
 • Fijn dat er verschillende hogescholen deelnemen, zowel grote als kleine. Dit zorgde voor meer diepgang.

 

Kosten
€1990,- (excl. BTW). Dit bedrag is inclusief het ruim 500 pagina’s tellende naslag- en studieboek Kwaliteitsmanagement in de praktijk én de uitgave Kwaliteit van Toetsing onder de Loep.

Inschrijven of meer weten? Neem contact op met Paul van Deursen (Paul@deursenonderwijsgroep.nl / 06 22 68 63 16) of Ouke Pijl (mail naar 2Reflect / 06 106 476 73).

Geef een reactie