Invloed van leerprocessen op de examenkwaliteit

Invloed van leerprocessen op de examenkwaliteit

25/08/2014

In de periode januari-juli 2014 heeft Liza Goos, als onderdeel van haar studie onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht, stage gelopen en onderzoek gedaan bij de Deursen Onderwijsgroep. In haar afstudeerthesis heeft zij aandacht besteed aan de wijze waarop teams van examinatoren met elkaar samenwerken en in hoeverre de wijze van samenwerken invloed heeft op de examenkwaliteit. Gaat het om de intensiteit van de inhoudelijke debatten? de mate waarin examinatoren elkaar feedback geven? of zijn er mogelijk andere doorslaggevende teamleerprocessen van belang bij het verbeteren van de examenkwaliteit?

Middels vragenlijsten en interviews hebben 35 examinatoren van 11 Saxion-opleidingen aangegeven hoe de samenwerking tussen examinatoren in hun opleiding verloopt. Aan de hand van een grote hoeveelheid data werd onderzocht welke teamleerprocessen daarbij bepalend zijn voor de kwaliteit van de examens. Hierbij werd vooral ingezoomd op de teamleerprocessen:

  • “teamreflectie”,
  • “delen van informatie met externen”,
  • “doelgericht werken (incl borging)” en
  • “interpersoonlijke relaties”.

Met name teamreflectie bleek van invloed op de examenkwaliteit. Het beoordelen van het eindniveau is namelijk nog niet gestandaardiseerd, waardoor teams moeten nadenken over hoe zij de eindkwalificaties van de opleiding willen toetsen en beoordelen. Teams hebben hierbij enerzijds veel keuzevrijheid, maar moeten wel voldoen aan de eisen van het afstudeerniveau.  Door de paradigmashift van individuele verantwoordelijkheid naar gedeelde verantwoordelijkheid voelen examinatoren de noodzaak om met elkaar hierover te reflecteren. Voor de kwaliteit van de examens is het daarbij belangrijk dat er zowel wordt gereflecteerd op de inhoud van de taken, op de processen als op de perspectieven van de teamleden. Door ook opvattingen en percepties in de reflectieprocessen te betrekken, wordt de kans verhoogd dat de verbeteringen ook duurzaam beklijven in de opleiding. Opleidingen die systematisch evaluaties hebben ingebouwd in hun systeem, merken dat reflectie eerder plaatsvindt.

Aangeraden wordt om het belang van teamreflectie in de opleiding te benadrukken en hier systematisch tijd voor te reserveren. Door hierbij een cultuur te creëren waarin examinatoren elkaar kritisch aanspreken en zelf ook aanspreekbaar zijn, ontstaat er een open dialoog binnen een opleiding.  Daarnaast is  het delen van ervaringen door teamleden, inclusief, indien nodig, ook het aangaan van confrontatie van belang.

De relatie tussen de overige teamprocessen en de kwaliteit van de examens kwam in dit onderzoek minder duidelijk naar voren.

De resultaten van dit onderzoek zullen wij weer gebruiken voor het programma Duurzaam Borging Eindniveau. Dit programma ontplooit Saxionbreed initiatieven om examencommissies steviger te positioneren, de samenwerkingscultuur m.b.t. examinering en toetsing van het eindniveau te professionaliseren en de kennisinfrastructuur rond de borging van het eindniveau stevig neer te zetten.

Een samenvatting van het onderzoek vindt u hier

Het volledige onderzoeksrapport vindt u hier

Geef een reactie