Flexibele deeltijd en kwaliteit(sborging)

Flexibele deeltijd en kwaliteit(sborging)

16/03/2017

Op donderdag 13 april a.s. organiseren Frits Kamps (Hogeschool Zuyd) en ik t.b.v. het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement een discussiemiddag rond het thema “Flexibele Deeltijd en kwaliteit(sborging). De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht (Domstad-academie).

Met de keuze voor gepersonaliseerd leren binnen het flexibele deeltijdonderwijs staat niet langer het onderwijs, maar de student die eigen keuzes wil maken, centraal. De student krijgt meer regie op zijn leerproces. Gepersonaliseerd leren biedt studenten de mogelijkheid om plaatsonafhankelijk en tijdflexibel te leren. Hierdoor kan de ambitie van verregaande onderwijsdifferentiatie gerealiseerd worden.

Kenmerken van het flexibele deeltijdconcept zijn:

  • Onderwijseenheden zijn los van elkaar en op elk moment te volgen.
  • Studenten tonen via leeruitkomsten aan of zij de kwalificaties behalen.
  • De toetsing is leerwegonafhankelijk. De student kan met beroepsproducten en een assessment aantonen dat hij een leeruitkomst beheerst. Bv. omdat hij al ervaring op dat gebied heeft of omdat hij dat zojuist ergens heeft opgedaan. Dit kan leerwegonafhankelijk, dus zonder hele specifieke theorieën te kennen of zonder onderwijs gevolgd te hebben.
  • De student kan onderwijs volgen, maar dat hoeft niet. Hij kan ook via bv. praktijkervaring, internet of moocs de beoogde kennis, vaardigheden opdoen.
  • Al het relevante materiaal (theorieën, kennisclips, opdrachten enz.) wordt aan de student zoveel mogelijk vooraf ter beschikking gesteld bv. via blended learning.

Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop we de kwaliteit van het onderwijs definiëren en borgen.

Tijdens het NNK onderzoeken we met elkaar de vraag: wat zijn vanuit het flexibele deeltijdconcept, waarin gepersonaliseerd leren een centrale rol speelt, de belangrijkste consequenties voor de kwaliteitscriteria en de kwaliteitsborging van het onderwijs. Dit ook in de context van accreditaties (i.c. NVAO-standaard 2 en 3).

Agenda

13.30 uur        Opening door Paul Nieuwenhuis en inleiding op het onderwerp door Paul van Deursen (Deursen Onderwijsgroep)/ Frits Kamps (Hogeschool Zuyd).

13.40 uur        Eltjo Bazen, HU. Flexibele deeltijd en NVAO-accreditatie. Eltjo schetst hoe de flexibele deeltijdtrajecten zijn ingericht en wat dit betekent voor de accreditatie van deze trajecten in afstemming met de NVAO.

13.50 uur        Berber Visser, opleidingsmanager Verpleegkunde HU. Deze opleiding zal vanaf september 2017 starten met de flexibele deeltijd. Berber zal ingaan op de vraag hoe Verpleegkunde HU in de planvorming omgaat met competenties, deelcompetenties, leeruitkomsten, toetstermen, horizontale, verticale, inhoudelijke en didactische samenhang, begeleiding. Leerwegonafhankelijke toetsing en organisatie.

14.15 uur       Ed Bosschaart (beleidsadviseur Zuyd Professional) en Harald Theunissen (projectleider Engineering). Binnen Zuyd draait de flexibele deeltijd sinds september 2016. Ed en Harald zullen daarom vooral ingaan op dezelfde onderwerpen, maar dan vanuit de eerste praktijkervaringen.

14.40-14.50 Vragen en discussie zaal aan/met Ed, Harald en Berber.

14.50-15.00 Pauze en netwerken.

15.00-15.30 Inventariseren belangrijkste kwaliteitsvraagstukken en oplossingsrichtingen

In groepen inventariseren welke kwaliteits-vragen, -problemen, -vraagstukken op dit moment het meest prangend zijn bij het aanbieden van flexibel onderwijs. Welke oplossingsrichtingen zijn er? Dit in het licht  van de centrale vraag: Wat zijn de consequenties van gepersonaliseerd leren voor de criteria en de borging van de onderwijskwaliteit?

1530-1550 Plenaire terugkoppeling en formuleren van conclusies.

1550-1600 Halen en brengen en sluiting.

Deze NNK bijeenkomst is bestemd voor iedereen die vanuit zijn rol betrokken is bij de onderwijskwaliteit en de borging daarvan van flexibele deeltijdtrajecten, zoals projectleiders flexibele deeltijd en kwaliteitsadviseurs.

Geïnteresseerd? Inschrijven kan op de website van het NNK. Voor NNK-leden is de bijeenkomst gratis.